dimarts, 25 de juny del 2013

EXERCICIS PER A LA PROVA DE SETEMBRE

Els temes que entren per a la prova de setembre són el 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 i 17 (tret de Isabel de Villena)

Si realitzes aquests exercicis, els hauràs de lliurar al professor el dia de la prova de setembre:

Tema 14
Pàg. 208 exercicis 1,3, 4, 6

Tema 15
Pàg. 218 exercicis 1,2,3, 4, 5, 6
Pàg. 220 exercicis 7,8,9,10,11,12,13,14
Pàg. 222 exercicis 15,16,17,18,19,20,21
Pàg. 224 exercicis 22,23,24,25,26,27

Tema 16
Pàg. 237 exercicis 1,2,3,4,5,6,7
Pàg. 238 exercicis 8,9,10,11,12
Pàg. 242 exercicis 14,15,16,17,18
Pàg. 243 exercicis 21,22,23,24,25

Tema 17
Pàg. 257 exercicis 1,2,3

Pàg. 258 exercicis 4,5

dissabte, 6 d’abril del 2013

LLIBRE DE LECTURA 3a AVALUACIÓ

L'alumne/a podrà triar un d'aquests dos llibres proposats a continuació:

Joan Valls i Jordà, TAST D'ETERNITAT, Denes editorial. (Cal llegir la introducció d'Enric Ferrer Solivares i els textos (POESIA)

Gemma Pasqual i Escrivà, QUAN DEIXÀVEM DE SER INFANTS, VICENT ANDRÉS ESTELLÉS DES DEL FONS DE LA MEMÒRIA, Editorial Barcanova. (NOVEL.LA)DATES DE LA TERCERA AVALUACIÓ (PROVISIONALS)EXÀMENS D’AVALUACIÓ (2)

UP: 21/06/13
AVALUACIÓ: 25/06/13

Primer: 8 de maig (1r A i B)
         
Segon: 7 de juny (1r A) 
          i 6 de juny (1r B)

RECUPERACIONS DE LA 1a i 2a AVALUACIÓ: 21 de maig (vesprada) o 22 de maig (matí-hora de classe)

RECUPERACIÓ DE LA 3a: 17 de juny (matí-hora de classe)

LLIBRES DE LECTURA OBLIGATÒRIA (3)

Francesc Gascó, Rondalles de Beneixama, Germania, Alzira. (1r trimestre)

Salvador Espriu, Poemes i narracions (Antologia), Editorial Bromera. (2n trimestre)

Tercer llibre de lectura obligatòria (proposat en un altre apunt)

I la recuperació dels llibres de lectura: 29 de maig (matí-hora de classe)

dimarts, 26 de març del 2013

PROVES DELS GRUPS A I B DE LA SEGONA AVALUACIÓ


PROVA DE VALENCIÀ
CURS 1r BATXILLERAT, GRUP A
NOM: _____________________________________________________________________
1. Els primers tertos de la nostra llengua. (1)
2. Crònica de Pere el Cerimoniós. (1)
3. Definició de trobador i joglar. (1/0,5)
4. Definició de cançó, plany i sirventés. (1/0,3)
5. Explica un dels tres trobadors més detacats dels segles XII i XIII. (1)
6. El naixement de les llengües romàniques. (2)
7. TEXT: Llig atentament aquest text i contesta les qüestions formaulades a continuació: (3)
A) Aquest text que tens a continuació és de Joan Manuel Serrat. Justifica a quin gènere de la poesia trobadoresca pertany. (1/0,5)
Bressol de vida,
camins de somnis,
pont de cultures
(ai, qui ho diria...!)
ha estat el mar.

Mireu-lo fet una claveguera.
Mireu-lo anar i venir sense parar.

Sembla mentida
que en el seu ventre
es fes la vida.
Ai, qui ho diria
sense rubor!

Mireu-lo fet una claveguera,
ferit de mort.

De la manera
que el desvalisen
i l'enverinen,
ai, qui ho diria,
que ens dóna el pa!

Mireu-lo fet una claveguera.
Mireu-lo anar i venir sense parar.

I serem nosaltres (ai, qui ho diria!)
els qui t'enterrem.
B) Text:
E con açò fo fet, host, feta, anaven lla on franceses havia, enaixí que per tota Sicília anà la veu, e aitant con la veu anà aitants ne mataren. Què us diré? Que tota Sicília se rebel·là contra lo rei Carles a colp, e mataren tots quants franceses pogueren trobar així que anc un que fos en Sicília no escapà. E açò esdevenc per sentència de Déu, que nostre senyor ver Déus sofer lo pecador, e con veu que no es vol esmenar dels mals , tantost tramet sobre aquells l'espaa de justícia; e així la tramès sobre aquells malvats superbioses qui així devoraven lo poble de Sicília, qui eren obedients e bons a tot ço que fer devien envers Déu e envers llur senyor, e així ho són vui en aquest dia, que no creu que pus lleials gents ne mellors haja e'l món con són estats e són e seran als senyors que puis han haüts, e han encara, segons que per avant entendrets. [...]
Què us diré? Aital resposta li féu com a son frare lo rei de Mallorca, salvant que li dix que li comanaria tota sa terra així com a aquell que tenia en compte de fill. E lo dit senyor infant respòs que la dita comanda prenia ell volenters e que manàs a tots aquells que ell llixava procuradors en sos regnes que si en res l'havien ops que tantost lo requesessen, que, totes coses lleixades, tantost en persona l'haurien ab tot son poder. [...]
Què us diré? Que era tan gran aparellament, que tots los reis e senyors del món, així crestians com sarraïns, qui res haguessen en les marines, se guaitaven; e havien gran paor e gran dubte cascuns de llurs terres per ço com no era negun hom nat ne viu qui sabés ço que ell volia fer.
1. Títol i autor del fragment. Justifica la resposta. (0,5)
2. El fragment té caràcter narratiu? Si és així, explica per què. Justifica la resposta. (1)
3. Hi ha al fragment alguna hipèrbole? I pel que fa a l’ús d’adjectius, què podem dir? (0,5)
4. Digues les paraules següents com es diuen al segle XXI: (0,5)
-vui:                                                   -respòs:
-pus:                                                  -paor:
-dix:


 PROVA DE VALENCIÀ
CURS 1r BATXILLERAT, GRUP A
NOM:____________________________________________________________
1. El llibre de meravelles. (1)
2. Obres en vers de Ramon Llull. (1)
3. Explica breument quin són Blanquerna, Natana i Nastàsia. (1/0,3)
4. La predicació oral i escrita. (2)
5. Lo Crestià. (1)
6. Digues el nom de les obres d’Anselm Turmeda (i si n’hi ha alguna escrita en àrab, quina és?). (1/0,25)
7. Text: Llig atentament aquest text i respon a les qüestions formulades després: (3)
Capítol. vii. com Deus crea la dona fort bona e ben dotada.

Per tal com nostre senyor Deu es infinida bonesa per tal tot so que el fa es bo e nagu mal no pot haver comensament ne fonament.
Per tal diu Moyses en lo primer libre dela ley que apres que nostre senyor hach creat lo mon ates atot ço que fet havia e vehe que era fort bo e per conseguent la dona feta per nostre senyor Deu era fort bona. E aço prova Selarius sobra lo terç capitol del Benefis per tant. car diu que deus la dotada de bens de natura e de fortuna e de gracia.
E primerament de bens de natura. car era savia no pas tant com Adam. Car diu Sant Pau que Adam iames no fou enguanat ne crech ço que la serp dir a Eva e aço per tal quant havia mes seny. Apres era dotada dels dons quis pertanyen al honrament natural ari com bona volentat bones inclincacions clar en teniment bona industria bona conssiencia franch arbitra bellesa de cors e fortalesa covinent sanitat aba en tot aso que es mester en dona acabada. Ari mater era ignoscent eposada en regiment deles creatures que li foren hobedients havie lo cors sens tota pacio no havia fam ne set ne fret ne calor ne havien mester vestidures ans anava nua. Aribe com Adam. Car com no haguessen naguna culpa no havien de res vergonya. E perço no havien mester vestidures. Ari mater en bens de fortuna. Car deus la havia posada en loch fort excellent e delitos ço es en paradís terenal eli havien dat honors delits riqueses naturals en gran copia. Si penses en iestament en que estava.

[...]

Apres havia rabuda gratia de iusticia original qui li tenia ari lo cors e lanima supiugada e la raho que iames noli rebellara si ella se agues volgut. Moltes altres gracies e dons raabe de nostre senyor deu per les quals appar que ella era obra de deu fort bona e fort asenyalade e digna de gran labor.
A) Títol del llibre i autor a què pertany aquest fragment. Justifica la resposta. (0,5)
B) A quin moment de la història sagrada fa referència el fragment? De quines virtuts i dons és fet l’ésser de qui parla al text? (1/05)
C) En el text hi ha un predomini bastant clar de les formes verbals. Quin temps verbal hi predomina? Per què? Justifica la resposta. (1)
D) Com diem avui aquests mots? (0,5/0,1)
BONESA:
HACH CREAT:
ENGUANAT:
LOCH:
CORS:

PROVA DE VALENCIÀ
CURS 1r BATXILLERAT, GRUP B
NOM:____________________________________________________________
1. El llibre de meravelles. (1)
2. El Llibre del gentil e dels tres savis, l’Arbre de filosofia d’amor i l’Arbre de ciència. Explica’n un de sol. (1)
3. Explica breument qui són Blanquerna, Natana i Nastàsia. (1/0,3)
4. Sant Vicent Ferrer. (2)
5. Explica breument i clara els cinc llibre d’Anselm Turmeda (tret de Lo Crestià). (1/0,2)
6. El Llibre d’amic e amat. (1)
7. Text: Llig atentament aquest text i respon a les qüestions formulades després: (3)
Estant que l'Orifany (l’elefant) ab lo Senglar perlave, Na Ranart (la guineu) anà al Lehó, e dix-li que lo Senglar lo volie auciure, e adonchs lo Lehó conech que Na Ranart lo volia trahir. Lo rey ajustà denant si molts barons, e fo-hi lo Orifany, Na Ranart, e lo Conill, e lo Pahó. Denant tots demandà lo L ehó al Conlll e al Pahó que li diguessen veritat de lo testimoni que havien promés a fer a Na Ranart aprés sa mort. La pahor del Conill e del Pahó fo molt gran; mas molt major fo cella de Na Ranart, la qual dix al rey estes peraules: - Sényer rey, per tal que jo temptàs vosotros barons sious són bons ni leyals, dix a lo Orffany ço que dix, e açò que l'Orifany dix contre mi-. E adonchs Na Ranart se confià que el Conill ní el Pahó, que tant lo temen, no.l gosassen acusar al rey ni descobrir de nulla cosa.
Con Na Ranart hac pedat lo rey féu .I. sgart molt orrible al Conill e al Pahó, e gità molt gran bram per ço que natura de son alt senyoratge hagués major virtut en la consciéncia del Conill e del Pahó, que la natura per qué lo Conill e el Pahó han pahor de Na Ranart. Con lo Lehó hac gitat lo gran bram, fellonament ell dix al Conill e al Pahó que li diguessen veritat, e.l Conill e el Pahó no pogren tenir, e digueren veritat al rey. E adonchs lo rey, ell son cors, aucís Na Ranart.
E puys que Na Ranart fo mort, fo sa cort en bon stament. Lo rey féu de son concell l'Orifany e el Senglar e dels altres honrats barons, e gità 'n lo Conill e el Pahó.


Finit és lo Libre de les Bèsties, lo qual Félix aportà a .I.rey per tal que vehés la manera segons la qual, en ço que fan les bèsties, és significat com lo rey dege regnar eos dege gordar de malvat concell e de falces hòmens.
A) Títol del llibre i autor a què pertany aquest fragment. Justifica la resposta. (0,5)
B) Quins d´aquests aspectes t´ha fet més interessant la lectura. Pots assenyalar-ne més d’un. Justifica la resposta. (0,5)
 conèixer la vida de l´autor i el context
 el tema tractat
 l´argument i l´estructura
 la descripció de personatges i espais
 els recursos literaris i les tècniques
 és una obra que em fa pensar
C) Aquest text es pot qualificar de tractat de zoologia? Tant si dius sí o no, has de justificar-ne la resposta. (0,5)
D) Aquest fragment a quin gènere literari pertanyeria si haguera estat escrit avui? Justifica la resposta. (0,5)
E) Qui és Félix? Què pinta en el fragment? (0,5)
F) Com diem avui aquests mots? (subratllat i en negreta al text) (0,5/0,1)
DIX-LI:
APRÉS SA MORT:
NULLA COSA:
E PUYS:
FINIT ÉS:

PROVA DE VALENCIÀ
CURS 1r BATXILLERAT, GRUP B
NOM: _________________________________________________________________
1. El Llibre dels fets de Jaume I. (1,5)
2. Digues el nom dels autors de les quatre grans cròniques de la literatura catalana. (0,5/0,1)
3. Definició de trobador i joglar. (1/0,5)
4. Definició de trobar clus, trobar leu i trobar ric. (1/0,3)
5. Explica un dels tres trobadors més detacats dels segles XII i XIII. (1)
6. La Crònica de Ramon Muntaner. (2)
7. TEXT: Llig atentament aquest text i contesta les qüestions formaulades a continuació: (3)
A) Aquest text que tens a continuació és anònim però trobadoresc (primer tens el text original i després la versió en la nostra llengua).  Justifica a quin gènere de la poesia trobadoresca pertany. (0,5)
I
Quan lo rosinhols escria
ab sa part la nueg e.l dia,
yeu suy ab ma bell'amia
jos la flor,
tro la gaita de la tor
escria: "Drutz, al levar!
Qu'ieu vey l'alba e.l jorn clar."
I
Quan el rossinyol refila
amb sa parella de nit i de dia
jo estic amb ma bella amiga
sota la flor,
fins que el guaita de la torre
crida: "Amants, a llevar-se!
que jo veig l'alba i el dia clar."

B) Text:
Ara comptarem en qual manera nós fom engenrats e en qual manera fo lo nostre naixement. Primerament en qual manera fom engenrats nós. Nostre pare, lo rei En Pere, no volia veser nostra mare, la reina. E esdevenc-se que una vegada lo rei, nostre pare, fo en Llates, e la reina, nostra mare, fo en Miravalls. E venc al rei un ric hom, per nom En Guillem d'Alcalà, e pregà'l tant, que el féu venir a Miravalls, on era la reina, nostra mare. E aquella nuit que abdós foren a Miravalls volc nostre Senyor que nós fóssem engenrats. E quan la reina, nostra mare, se sentí prenys, entrà-se'n a Montpesller. E aquí volc nostre Senyor que fos lo nostre naixement en casa d'aquells de Tornamira, la vespra de nostra Dona Sancta Maria Candeler. E nostra mare, sempre que nós fom nats, envià'ns a Sancta Maria, e portaren-nos en los braces; e deïen matines en l'església de nostra Dona; e, tantost com nós meseren pel portal, cantaren Te Deum laudamus . E no sabien los clergues que nós deguéssem entrar allí, mas entram quan cantaven aquell càntic. E puis llevaren-nos a Sent Fermí. E, quan aquells qui ens portaven entraren per l'església de Sant fermí, cantaven Benedictus Dominus Deus Israel . E, quan nos tornaren a la casa de nostra mare, fo ella molt alegre d'aquestes prenòstiques que ens eren esdevengudes. E féu fer dotze candeles, totes d'un pes e d'una granea, e féu-les encendre totes ensems, e a cada una mes sengles noms dels apòstols, e promès a nostre Senyor que aquella que pus duraria, que aquell nom hauríem nós. E durà més la de sent Jacme bé tres dits de través que les altres. E per açò e per la gràcia de Déu havem nós nom En Jacme. E així nós som venguts de part de la que fo nostra mare e del rei En Pere, nostre pare. E sembla obra de Déu, car les covinences que nostre avi havia feites d'haver aquesta per muller, tornà depuis que d'aquella natura de l'emperador Manuel e del nostre pare, lo rei En Pere, que per matrimoni se cobràs la fallida que en l'altre matrimoni havia estada. E aenant, nós jaent en lo bressol, tiraren per una trapa sobre nós un cantal, e caec prop del bressol, mas nostre Senyor nos volgué estorçre que no moríssem.
1. Títol i autor del fragment. Justifica la resposta. (0,5)
2. El fragment té caràcter narratiu? Si és així, explica per què. Justifica la resposta. (1)
3. El sentiment religiós i providencialista es reflecteixen al llarg de tota l’obra. Com ho podem explicar a partir del fragment proposat anteriorment? La sintaxi que fa servir l’autor no és gaire correcta: per què? (0,5)
4. Digues les paraules següents com es diuen al segle XXI: (0,5)
-engenrats:                                                   -prenys:
-volc:                                                           -feites:
-puis:dilluns, 18 de març del 2013

Aquellos polvos trajeron estos lodos, text de Pablo López Gómez (EL PAÍS)

Considere que aquest text cal tenir-lo en compte, i molt. Si no, anem cap al desastre TOTAL:

Acerca de la noticia del 86% de aspirantes a profesores que presentaron graves fallos en sus exámenes de oposición, voy a permitirme señalar un aspecto que vengo observando desde hace tiempo en los 30 años que llevo ejerciendo como profesor. Cada curso, cualquier profesor de la ESO que sea medianamente exigente recibe un importante número de “observaciones” y otras señales procedentes de diversos ámbitos de su entorno que apuntan hacia la conveniencia de no ir demasiado lejos con eso de exigir, porque no es bueno convertirse en un ogro ni frustrar a nuestros infantes. El resultado, hora es de decir las cosas en voz alta y si es que de verdad queremos resolver los problemas que tenemos, ha sido que la exigencia en la ESO ha bajado tanto que se puede aprobar de cualquier manera, es decir: con un bagaje muy pobre. Sucede que esos alumnos que aprueban llegan a Bachillerato, donde el sistema hasta aquí descrito ya está instalado, y que no me hable nadie de que luego viene la Selectividad, porque sucede otro tanto. ¿Y dónde acaban esos alumnos que han obtenido su ESO, su Bachillerato y su Selectividad en estos términos? En los estudios superiores, claro. Muchos de ellos son alumnos muy sólidos, pero otros no puede decirse que lo sean porque llevan años aprobando “de rebaja”. Y llegan a la universidad con ese sistema muy interiorizado. Tengo amigos profesores universitarios que me hablan de esto y lo que me cuentan hace que no me extrañe de esa noticia del 86%. Si queremos acabar con esta situación, tendremos que empezar por instaurar esta regla: el aprobado para el que lo trabaja, desterremos presiones y paños calientes.— Pablo López Gómez.

dijous, 21 de febrer del 2013

MATÈRIA DEL SEGON EXAMEN DE LA SEGONA AVALUACIÓ

Tema 12. L'obra de Ramon Llull

Ramon Llull
1. Vida i ambient històric (teòric)
2. El pensament de Ramon Llull (teòric)
3. L'obra literària (teòric)
4. La llengua de Ramon Llull (teòric)

Tema 13. La prosa medieval i religiosa
1. La predicació oral i escrita (teòric)
2.La crisi del segle XV (teòric)
3. Sant Vicent Ferrer (teòric)
4. Francesc Eiximenis (teòric)
5. Anselm Turmeda: una dissidència (teòric)

I un text amb unes qüestions pràctiques.

dimarts, 15 de gener del 2013

MATÈRIA DEL PRIMER EXAMEN D'AQUESTA AVALUACIÓ

Ací us deixe la matèria del primer examen d'aquesta avaluació

TEMA 11
Els inicis de la literatura

1. Els primers textos
1.1. El naixement de les llengües romàniques (teòric)
1.2. Els primers textos (teòric)
1.3. La consolidació de la llengua literària: Les Cròniques, l'obra de Llull i la cancelleria reial (teòric)

2. Les Cròniques (teòric)
2.1.El llibre dels fets de Jaume I (teòric)
2.2. La Crònica de Bernat Desclot (teòric)
2.3. La Crònica de Ramon Muntaner (teòric)
2.4. La Crònica de Pere el Cerimoniós (teòric)

3. La poesia trobadoresca
3.1. La poesia trobadoresca i la literatura catalana (teòric)
3.2. Trobadors i joglars (teòric)
3.3. La concepció de l'amor (teòric)
3.4. Els gèneres de la poesia trobadoresca (teòric)
3.5. Els trobadors catalans (teòric)

I la part pràctica serà semblant a aquest model (d'un examen que vaig posar fa algun curs, com veureu us he penjat dos models -un de poesia i l'altre de prosa-, i la puntuació és orientativa):


  1. TEXT DE JOAN MARAGALL (4)

Cant espiritual

Si el món ja és tan formós, Senyor, si es mira
amb la pau vostra a dintre de l'ull nostre,
què més ens podeu dar en una altra vida?

Però estic tan gelós dels ulls, i el rostre,
i el cos que m'heu donat, Senyor, i el cor
que s'hi mou sempre... i temo tant la mort!

Amb quins altres sentits me'l fareu veure
aquest cel blau damunt de les muntanyes,
i el mar immens, i el sol que pertot brilla?
Deu-me en aquests sentits l'eterna pau
i no voldré més cel que aquest cel blau.

Aquell que a cap moment li digué "-Atura't"
sinó al mateix que li dugué la mort,
jo no l'entenc, Senyor, jo, que voldria
aturar a tants moments de cada dia
per fe'ls eterns a dintre del meu cor!...
O és que aquest "fer etern" és ja la mort?
Mes llavores, la vida, què seria?
Fóra, només, l'ombra del temps que passa,
i la ilïlusió del lluny i del a prop,
i el compte de lo molt, i el poc, i el massa,
enganyador, perquè ja tot ho és tot?

Tant se val! Aquest món, sia com sia,
tan divers, tan extens, tan temporal:
aquesta terra, amb tot lo que s'hi cria,
és ma pàtria, Senyor: i no podria
ésser també una pàtria celestial?
Home só i és humana ma mesura
per tot quant puga creure i esperar:
si ma fe i ma esperança aquí s'atura,
me'n fareu una culpa més enllà?
Més enllà veig el cel i les estrelles,
i encara allí voldria ésser-hi hom:
si heu fet les coses a mos ulls tan belles,
si heu fet mos ulls i mos sentits per elles,
per què aclucà'ls cercant un altre com?
Si per mi com aquest no n'hi haurà cap!
Ja ho sé que sou, Senyor; pro on sou, qui ho sap?
Tot lo que veig se vos assembla en mi...
Deixeu-me creure, doncs, que sou aquí.
I quan vinga aquella hora de temença
en què s'acluquin aquests ulls humans,
obriu-me'n, Senyor, uns altres de més grans
per contemplar la vostra faç immensa.
Sia'm la mort una major naixença!

Qüestions:
  1. Amb qui parla el poeta? (0,5)
  2. Fes la paràfrasi del poema. (1)
  3. Et sembla realment un cant a la vida espiritual? (0,5)
  4. Hi veus escepticisme? (0,5)
  5. Quin és el tema? (0,5)
  6. Mètrica de les dues primeres estrofes. (1)

  1. TEXT DE RAMON LLULL: (1,5)III. De la traïció que Na Renart tractà del rey


Molt desplach a Na Renart e a sos companyons com no foren del concell del rey; e en aquell punt Na Renart concebé en son coratge trahició, e desijà la mort del rey. E dix al Orifan aquestes peraules: - D'aquí avant gran inamistat serà enfre les bèsties qui mengen carn e les bèsties qui mengen erbe; car lo rey e sos consellers mengen carn, e vosaltres no havets en son concell neguna bèstia qui sia de vostra natura, ni que vostre dret mantenga -. L 'Aurifan respòs, e dix que en la Serp e en lo Gall havia sperança que rahonarien son dret en la cort del rey, car eren bèsties qui no vivien de carn. Respòs Na Renart, e dix que en una terra se sdevench que .I. crestià havia .I sarrahí en quí molt se fiave, e al qual feya molts de plers; el serrahi, per ço cor era a ell contrari per llg, no ll podia portar bone volentat, ans considerave tots jorns com lo auciés. - E per açò, Sènyer Orifan - díx Na Renart-, tan són la Serp e el Gall d'estrany linatge a vós e a vostros companyons, que jatcia asò que no mengen carn, per tot açò nous hi fiets, ans creats per cert que consintran en tot ço qui sia dampnatge de vós e de tots vostros companyons.

   
 
Molt contrarià a la guineu i als seus companyons no ésser del consell del rei, i des d'aquell moment la guineu, en el seu interior, va concebre la traïció i desitjà la mort del rei. Digué a l'elefant:
-"D'ara endavant hi haurà gran enemistat entre les bèsties carnívores i les herbívores, car el rei i els seus consellers mengen carn i vosaltres no teniu en el consell cap bèstia que sigui de la vostra naturalesa que mantingui el vostre dret."
L'elefant va respondre que tenia l'esperança que la serp i el gall defensarien els seus drets en la cort del rei ja que no eren animals carnívors. Va respondre la guineu i digué que en una terra hi havia un cristià que tenia un sarraí del qual es fiava molt i a qui donava molts de plaers; però el sarraí, que per llei li era contrari, no li podia tenir afecte sinó que pensava tots els dies com el podria matar.
-"I per això, senyor elefant -digué la guineu-, la serp i el gall són de llinatge tan estrany al vostre i al dels vostres companys que, encara que no mengin carn, no us en fieu i tingueu com a cosa segura que consentiran tot el que perjudiqui a vós i als vostres companyons."

QÜESTIONS: Llegeix aquest fragment del “Llibre de les bèsties” (III. De la traïció que Na Renart tractà del rey) i digues què enutja la guineu i què provoca aquest enuig? Per aconseguir els seus propòsits, la guineu pretén utilitzar un altre animal. Quin és aquest animal? Quins arguments i tècniques fa servir per convèncer-lo la guineu?

dijous, 3 de gener del 2013

DATES DE LA SEGONA AVALUACIÓ (DEFINITIVES)


EXÀMENS D’AVALUACIÓ (2)

Primer: 6 de febrer (1r A)
          i 13 de febrer (1r B)

Segon: 8 de marc (1r A) 
          i 7 de marc (1r B)

LLIBRES DE LECTURA OBLIGATÒRIA (3)

Francesc Gascó, Rondalles de Beneixama, Germania, Alzira. (1r trimestre)

Salvador Espriu, Poemes i narracions (Antologia), Editorial Bromera. (2n trimestre)

PROVA DE LECTURA: 13 de febrer (1r A) i 11 de febrer (1r B)